Национална научно-техническа конференция "Минерално-суровинната база на България - нерудни полезни изкопаеми"

22.11.2019

На 22 ноември 2019 г. в Националния дом на науката и техниката, гр. София се проведе Националната научно-техническа конференция "Минерално-суровинната база на България - нерудни полезни изкопаеми". Конференцията е втората на подобна тема след тази, проведена миналата година и разглеждаща въпросите, свързани с рудните полезни изкопаеми.

Главен организатор на форума бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, а съорганизатори - Федерация на научно-техническите съюзи, Българска академия на науките, Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Българско геологическо дружество, Дружество на геофизиците в България, Българско минералогическо дружество и Секция "Науки за Земята" при Съюза на учените в България.

В работата на конференцията взеха участие над 75 учени, специалисти и ветерани от минерално-суровинния бранш. При откриването председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена Деделянова отбеляза, че страната разполага със запаси на 48 вида индустриални минерали и 48 вида строителни и скално-облицовъчни материали и изтъкна важността на минерално-суровинния отрасъл за икономиката на страната и актуалността на тематиката на конференцията.

Акад. Тодор Николов поднесе приветствен адрес от акад. Юлиан Ревалски - председател на БАН. Приветствия към участниците в конференцията поднесоха също и инж. Лилия Смедарчина - зам. председател на Федерацията на научно-техническите съюзи, проф. дгн Румяна Вацева - председател на секция "Науки за Земята" към Съюза на учените в България. Поздравителни адреси бяха изпратени и от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", Българската минно-геоложка камара, Българското геологическо дружество и др.

Работата на конференцията протече в три заседания, на които бяха изнесени 10 доклада, разглеждащи състоянието на минерално-суровинната база и нерудните полезни изкопаеми, находищата, пазарната конюнктура в тази област и законодателната база. Откроиха се следните по-интересни доклади: за състоянието и добива на строителни материали и за нормативната уредба на инж. Ц. Цветков, за индустриалните минерали - на инж. Т. Аладжов, за ново находище на индустриални минерали на д-р инж. Н. Вардев и за бентонитовото производство - на доц. д-р В. Ковачева и проф. д-р В. Велев. По време на конференцията бяха направени и две презентации на фирми, които експлоатират находища на нерудни полезни изкопаеми - Елаците мед АД, които разработват кариера "Миал" и дружеството "Каолин" ЕАД.

Участниците в конференцията бяха много активни по време на дискусията на докладите, при която беше предложено следващата година да се организира от НТС по МДГМ обсъждане на нов Закон за подземните богатства, който да бъде съобразен с настоящите условия и да бъде полезен за всички. Беше подкрепена и идеята да се създаде и единен институционален орган, отговарящ за подземните богатства, какъвто някога е бил Комитета по геология.

Активното участие на специалистите, многобройните въпроси след докладите, актуалните тематични направления и направените предложения са доказателство за успеха и полезността на конференцията.

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия