Фабрики в България

Дъщерни дружества и фабрики в Европа

Сеново

Обогатителна фабрика ”Сеново” води своето начало от 1962 г. Тя се намира на 1 километър западно от град Сеново, област Русе. Произвежда основно каолин за керамичната промишленост и различни марки кварцов пясък за стъкларската, хартиената, леярската и строителната промишлености.

Фабрика ”Сеново” е част от най-мащабната частна газификация в България. Още с приватизацията на компанията през 2000 г. обогатителното предприятие е газифицирано с помощта на 30-километров газопровод. Налице е и първия положителен екологичен ефект в резултат на дейността на компанията.

Проектите за енергийна ефективност имат значение не само за редуциране на разходите и повишаване на конкурентоспособността на произвежданата продукция, а най-вече за рязкото намаляване на отделяните емисии на вредни газове в атмосферата.

Към 2010 г. „Каолин” АД е газифицирал всички свои производства и административни сгради в Сеново, Ветово, Каолиново, Игнатиево, Девня и Устрем.

Газификацията на компанията води до редуциране на емисиите CO2 с близо 13 000 тона на година, а модернизацията на производствените мощности на дружеството намаляват разхода на природен газ до 29%.

В Сеново е базирано едно от най-силните звена на „Каолин” АД – „Изследване и развитие”. То се състои от лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) и звено за развойна дейност. В тях влизат химична, физична, рентгенова и технологична лаборатории, както и комплекс за полупромишлени проби (КПП). Днес „Каолин“ АД смело може да заяви, че разполага с един от най-добрите лабораторно-изпитвателни комплекси на Балканския полуостров.

 • Сеново
 • Сеново
 • Сеново

Ветово

Обогатителна фабрика „Ветово” е най-големият производствен обект на „Каолин“ АД в България. Тя е разположена на два километра от град Ветово (област Русе), в непосредствена близост до железопътната линия Русе – Варна.

В обогатителна фабрика „Ветово“ функционират цехове за пясъци, каолин, шамот и млени микропродукти а произвежданите продукти намират приложение в керамичната, порцелано-фаянсовата, огнеупорната, фармацевтичната, каучукувата, автомобилната, строителната, стъкларската и леярската промишлености.

Фабриката на компанията във Ветово се захранва от две находища за кварц-каолинова суровина – „Ветово“ и „Есенниците“. 

През 2007 г. „Каолин“ АД започва добив от находище „Есенниците“. Кариерата е най-голямата по рода си на Балканския полуостров. Проучването й продължава 14 г., а проектирането и строителството 4 години. Находището е проектирано да захранва обогатителните фабрики на компанията във Ветово и Сеново за период от 30 години.
 
Всички находища на дружеството се рекултивират след тяхното изчерпване. Възстановяването на нарушените терени се извършва по предварително разработен и съгласуван проект за рекултивация. Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на „Каолин” АД.

 • Ветово
 • Ветово
 • Ветово

Каолиново

Обогатителна фабрика „Каолиново“ функционира от 1966 г. Тя произвежда каолини и кварцови пясъци, които се използват в производството на санитарна и порцеланова промишленост, за кристал и стъкло за бита.

Висококачествената суровина се осигурява от находища на дружеството на територията на Община Каолиново (област Шумен).

На територията на Каолиново се намират три открити кариери за добив на каолинова суровина. 


Добивът на каолинови пясъци в района на Каолиново започва преди близо 100 години. От 1924 г. до сега са направени десетки хиляди метри проучвателни сондажи и множество минни изработки. В резултат на експериментите са регистрирани и утвърдени запаси в шест промишлени находища. Неразработените от тях ще осигурят производството на различни качества каолин и кварцови пясъци за десетилетия напред. Това дава възможност на “Каолин” АД да увеличава добивните и производствените мощности в дългосрочен план.

 • Каолиново
 • Каолиново
 • Каолиново

Девня

Фабриката в Девня е сравнително „млада”, пусната в експлоатация през месец май 2006 г. Тя е разположена на част от площадката на бившия “Стар содов завод“ в Промишлена зона Юг на гр. Девня на площ от около 5000 m2. На мястото на складовете за суровина на „Стар содов завод” е монтирана модерна инсталация за първична преработка на кварцови пясъци. Произведените продукти във фабриката се използват в стъкларската промишленост и за направата на сухи строителни смеси.

Предприятието за кварцови пясъци се захранва със суровина от кариера „Дъбравино“, която се намира на територията на община Аврен, област Варна, на разстояние 1,3 км североизточно от село Дъбравино. Добивът на кварцови пясъци в югозападните части на Авренското плато е започнал в площ с естествени разкрития години преди да бъдат направени сондажни геоложки проучвания. През 1969 г. МОК „Д. Благоев” сондира и отчита за първи път движение на балансови запаси от тази суровина.

 • Девня
 • Девня
 • Девня

Игнатиево

В най-южните части на Варненското плоскогорие, на 2.5 км североизточно от село Припек и 4.5 км северозападно от град Игнатиево, в землището на с. Калиманци, община Суворово, при надморска височина 150-200 м., се намира фабриката на „Каолин“ АД.

Преработвателна фабрика "Игнатиево" e пусната в експлоатация през месец декември 1979 г. като находище и инсталация за кизелгур (диатомит), използван за опудряне на минерални торове. Поради липса на пазар на кизелгур през 1985 г. се извършва основен ремонт на оборудването и фабриката започва да произвежда карбонатни пълнители. Основно се смила варовик, но в миналото също бентонит, зеолит и талко-магнетит.

Към настоящия момент в преработвателна фабрика "Игнатиево" се произвеждат млени и трошени продукти от варовик. Млените продукти се използват като пълнители в производството на полиетилен, каучук и бои, а трошените продукти - в стъкларската промишленост. За нуждите на фуражната индустрия се произвежда "Фуражна суровина калциев карбонат", продукт който намира приложение при производството на пълноценни комбинирани фуражи за всички видове животни.

 • Игнатиево
 • Игнатиево
 • Игнатиево

Устрем

Фабрика „Устрем“ е построена през 1957 г. Предприятието е придобито от „Каолин“ АД през 2003 г. Още със създаването си фабрика „Устрем“ е удостоявана с национални отличия за високи производствени резултати. Заводът е първият в България, който извършва добив от оловно-цинкови руди 4 флотационни концентрата – оловен, цинков, меден, пиритен и един гравитационен. Последният е бил със съдържание на злато от 500 до 1500 грама на тон. Флотационната фабрика е уникална и като технология и като заети специалисти. Днес във фабриката край село Устрем, Община Тополовград, се произвеждат доломит и три вида фелдшпат.

Индустриалните минерали за нуждите на фабрика „Устрем“ се добиват от три находища в района на Южна България.
 

 • Устрем
 • Устрем
 • Устрем

Димитровград

През 2005-а година „Каолин“ АД започва да развива дейност и в Димитровград. Няколко години по-късно компанията добива варовик от три кариери и разполага с четири преработвателни инсталации. Днес „Каолин“ АД е ключов доставчик на суровини с пряк екологичен ефект.

„Каолин“ АД развива мощности за добив и преработка на варовик, съобразени с перспективите пред развитието на енергийния сектор и потенциала за ръст в производството на електроенергия от електроцентрали, използващи въглища.

Основната продукция от варовик на „Каолин“ АД в Димитровград се използва за очистване от серен диоксид на изгорелите газове в ТЕЦ-овете на Южна България.

„Каолин“ АД допринася за елиминиране на милиони тонове емисии в атмосферата от опасния газ и по този начин изпълнява своята стратегия за устойчиво развитие – с продукти и решения, насочени към опазване на различни компоненти от околната среда.

 • Димитровград
 • Димитровград
 • Димитровград

Сърбия Kopovi

Копови а.д., Уб е основен доставчик на кварцови пясъци за леярския сектор и на глини за керамичната индустрия на Сърбия и страните от бивша Югославия.

Дружеството притежава правата за експлоатация на 4 открити рудника за пясъци и глини, разполага с фабрика за преработка и сушене на кварцови пясъци.

Копови а.д. е приватизирано през 2003 г. Мажоритарен собственик на капитала на дъщерното предприятие на „Каолин“ АД е Юго-Каолин д.о.о.

http://www.kopoviub.co.rs/en/index.html

 

 • Сърбия Kopovi
 • Сърбия Kopovi

Италия

Със собствени складове и място на стопанска дейност в Италия, Каолин АД е познато на италианския пазар със своите керамични и хартиени каолини, шамот, кварцови пясъци и калциниран каолин.

 

За контакти:

Максим Христов

Мениджър продажби Италия

тел. + 359 2 4893 684

e-mail: mhristov@kaolin.bg

 

  Румъния

  KAOLIN MINERAL SRL

  За контакти:

  Яна Тончева

  Тел.: +40 755 132 905

  e-mail: toncheva.iana@kaolin.bg

  Адрес: Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu 155, bl.21C, ap.106, sector 1, Romania

   София

   Каолин АД има представителен офис в гр. София. Вж. в Контакти!

    Турция

    Kaolin Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.Ş.

    Address: Turgut Ozal Bulvari. No: 36, Darende Is Merkezi, Kat 5 Daire 12, ATASEHIR, 34779, ISTANBUL, TURKEY

    Phone: 0090 216 455 23 12

    e-mail: info@kaolin.com.tr

    web site: www.kaolin.com.tr

     Украйна PKSP

     Обогатителна фабрика „ПКСП” – с. Олешня, Репкински район, Черниговска област - Украйна

     ООО «Папернянский карьер стекольных песков», разположено в Репкинския район, е едно от водещите предприятия в Украйна за добив на кварцов пясък за стъклопроизводство.

     Продукцията на завода се характеризира с много високо качество.

     За контакти:

     Украйна, 15030, Черниговска област, Рeпкински район, с. Олешня, ул. Партизанска, 31

     телефон - +380 4641 31 228

     sands@pksp.com.ua

      

      

     • Украйна PKSP
     • Украйна PKSP
     • Украйна PKSP

     Украйна Kaolin Azov

     Kaolin Azov

     За контакти:

     Украйна, Донецка област, гр. Мариупол, ул. Громов №63

     Телефон - +380 6294 10 576

     info@minerals.com.ua

      Плевен

      В Плевен е ситуирано дъщерното дружество на Каолин АД - Огнеупорни глини АД. Основна дейност на Огнеупорни глини АД е добив и преработка на нерудни изкопаеми. За нуждите на керамичната промишленост и строителството се извършва добив на огнеупорни глини и кварцови пясъци.

      За контакти:

      5800 Плевен

      Западна индустриална зона

      тел. 064/680 315, факс: 064/680 191

      e-mail: sales@claybg.com