Етичен кодекс (Code of Conduct) на групата Кварцверке

01.11.2019

Етичен кодекс

От повече от 130 години Групата „Кварцверке“ добива и преработва индустриални минерали – традиция, с която се гордеем. Като независимо семейно предприятие отколе съчетаваме грижливото отношение към висококачествени находища на минерални суровини с модерни и ефективни технологии за тяхната преработка. Добивът и рекултивацията на находищата извършваме с мисъл за устойчивото екологично развитие.

Горди сме, че нашите продукти с многобройни приложения носят ценен принос за нашите клиенти и възприемаме себе си като надежден и доверен партньор със съзнание за екологична и социална корпоративна отговорност.

Настоящият Етичен кодекс важи за ръководствата, както и за всички служители във всички дъщерни дружества и фабрики в съответните държави, които са част от нашата икономическа група.

Правилата, които се съдържат в този Етичен кодекс, са ядрото на корпоративната култура в Групата „Кварцверке“. Стриктното спазване на тези принципи е задължително за всеки служител.

Управление на предприятието

Задължение на ръководството е да управлява Групата „Кварцверке“ в съответствие с икономическата логика и със съзнание за екологичната и социална корпоративна отговорност. Ръководството се стреми да управлява бизнеса не само компетентно, но и безупречно в етично отношение. На пазарите, на които извършваме дейността си, ще спазваме принципите на лоялната конкуренция, като съблюдаваме действащото законодателство  по отношение на конкуренцията. Няма да използваме нелоялни практики за спечелване на предимство пред клиенти, доставчици или конкурентни предприятия.

Служители

Групата Кварцверке плаща на своите служители адекватни на позициите им заплати и възнаграждения и по този начин подсигурява жизнения им стандарт. За Кварцверке е от особено значение да стимулира служителите си и да им осигурява възможности за развитие и усъвършенстване. Бихме искали да имаме квалифицирани, иновативни и отговорни служители, които идват на работа с удоволствие и дават своя принос за успеха на предприятието.

Спазването на установените норми за здравословни и безопасни условия на труд, на разпоредбите за полагане на труд и социалното осигуряване както и на всички останали закони и правила за защита на служителите за нас се подразбира. Същото важи и за правото на служителите да членуват в синдикални или друг вид организации на работниците и служителите.

Всички служители са длъжни да избягват ситуации, в които техните лични или финансови интереси влизат в конфликт с интересите на Групата Кварцверке. Никой служител няма право под каквато и да е форма да се възползва от предимства, за които от разумна гледна точка може да се приеме, че биха могли да повлияят на служебни решения или транзакции на Групата Кварцверке. Служителите нямат право да се облагодетелстват лично пряко или непряко от достъпа си до поверителна информация. Нарушаването на това правила не се толерира и може да доведе до санкции.

Групата Кварцверке уважава международно признатите човешки права и подкрепя тяхното спазване. В Групата Кварцверке и в нейните поделения не се допуска полагането на наказателен или детски труд, както и няма да бъде по никакъв начин директно или индиректно подкрепян или поощряван.

Околна среда

Индустриалните минерали са в началото на една дълга верига за създаване на добавена стойност. Много индустриални отрасли зависят от суровините, които биват произвеждани включително и от нашата група предприятия. Добивът на минерални суровини има отражения върху околната среда. Ние възприемаме изключително сериозно произтичащата от това отговорност. В рекултивираните от нас земи се създават пространства, които стават дом за много и редки животни и растения. Съвместно със сдружения за опазване на околната среда и с местни инициативни групи предприятието разработва и изпълнява планове, които паралелно с добива позволяват в средносрочен и дългосрочен план създаването на пълноценно рекултивирана околна среда.

В своите производствени обекти Кварцверке се грии отговорно за това вредните въздействия върху околната среда да бъдат изключени, респективно да бъдат минимизирани съобразно с равнището на техниката. При техническото оборудване на производствените обекти и при изграждането на производствените процеси енергийната ефективност, намаляването на парниковите газове, процесите по рециклиране и намаляването на отпадъците се оптимизират непрекъснато. Енергийна и суровинна ефективност са централните ни изисквания към съоръженията и процесите.

Обществена отговорност

Групата Кварцверке поема отговорности и в социалната сфера. В съседство на своите заводи тя се ангажира например чрез изграждане на атрактивни пространства след приключване на минно-добивната дейност, чрез спонсориране и чрез личните контакти на своите сътрудници с техните съседи. В Заводите периодично се организират Дни на отворените врати, за да се даде възможност хората да видят нашата дейност и производствените съоръжения. Централна задача е обучението на деца и младежи, което се подкрепя от Групата Кварцверке чрез разнообразни мерки.

 

Законосъобразност (Compliance)

В цялостната си дейност Групата Кварцверке следи стриктно за спазването на приложимите закони и норми. По-специално тя забранява действия, които подменят или нарушават свободната конкуренция, или препятстват достъпа до пазара, или са в противоречие със съдебната практика по въпросите на защитата на конкуренцията. Ръководствата и всички сътрудници са длъжни да спазват стриктно тези изисквания. Нарушения няма да бъдат толерирани и могат да доведат до адекватни санкции. Групата Кварцверке гарантира, че нейните продукти отговарят на законовите изисквания, продуктовата информация е коректна и се предоставя своевременно, а продуктите са обозначени съгласно действащите изисквания.

Защита и сигурност на данните

Всички лични информации за сътрудници, клиенти, търговски партньори и доставчици, както и на други трети лица се използват внимателно и се третират поверително при стриктно спазване на законите за защита на личните данни. Защитата на тази информация трябва да се обезпечава с особена прецизност.

Одити и сертифициране

В обектите на Групата Кварцверке се извършват планомерни одити по отношение на качеството, безопасните условия на труд, опазването на околната среда и енергийни одити, с което се осигурява един процес на непрекъснати подобрения.

Ефективността на системите за управление на качеството, безопасността на труда, екологията и енергийното управление се проверяват и потвърждават ежегодно от външно акредитирано сертифициращо дружество. Имаме сертификати по DIN EN ISO 9001, 14001 и 50001, както и по OHSAS 18001. Освен това Групата Кварцверке ежегодно бива проверявана по система за оценка за устойчиво развитие.

Отличия

Предприятия в Групата Кварцверке многократно са награждавани за устойчивата си работа. В рамките на германски и европейски конкурси проекти в различни наши обекти бяха оценявани от независими журита. Това, че Кварцверке редовно е сред наградените, е за нас потвърждение за устойчивостта на поставените цели и едновременно с това стимул да продължаваме по този път.