МГУ стартира обучение „Основи на минното дело“ за неспециалисти

19.04.2019

Тридневен обучителен курс на тема „Основи на минното дело“ стартира на 19.04.2019 г. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“. Курсът се реализира за първи път по идея на Кариерния център към МГУ и е предназначен за неспециалисти – служители в съответните минно-добивни компании или в подизпълнителски компании, които не са заети непосредствено с производството, но чиято работа е в пряк досег с производствените процеси и изисква познаване на дейността и на терминологията на базово ниво. Курсът е изключително полезен и за журналисти, които отразяват новините и събитията в минния бранш. Преминавайки подобно обучение, всеки от участниците, независимо дали зает в бранша или го отразява медийно, вече би имал необходимите познания, така че връщайки се в своята работна среда, да може да изпълнява задълженията си с по-детайлно разбиране на производствените процеси респ. на процесите и събитията в отрасъла. Така например сред засегнатите теми в обучителния курс са: природни основи на минното дело, минни работи, минни изработки, видове добив на полезни изкопаеми, взривни работи в минното дело и др. Предмет на дискусия са и теми като икономика на минерално-суровинния отрасъл, актуално състояние и потенциал за развитие на минерално-суровинната индустрия в България и др. Всеки от участниците получава и удостоверение за участие в обучителните сесии.

В първото издание на курса от страна на Каолин ЕАД участие взеха колегите Миглена Маринова, Нела Стойчева, Диана Пальова, Айлин Джеляйдинова и Беркант Исмаил.