КАОЛИН с грамота за здравословни и безопасни условия на труд

19.05.2016

 

 

 

На 19.05.2016 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе под председателството на г-н Станимир Станчев, заместник областен управителнаобласт Русе се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

На срещата присъстваха представители на Областна администрация Русе, Дирекция „Инспекцияпо труда“, Териториално поделение на НОИ, Областен информационен център, синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“,Русенска търговско-индустриална камара, Русенска стопанска камара.

Официални гости бяха представители на фирмите „Мегахим“ АД, „ЕКОН 91“ ООД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООДи „Каолин“ АД.

В началото на заседанието, г-н Станчев  обяви резултатите от конкурса „Годишни награди по безопасност и здраве в област Русе за 2015 г.“. Според него ежегодното провеждане на тази инициатива стимулира фирмите за подобряване условията на труд и популяризира релевантни добри практики. Той апелира за по-голяма активност и участие на фирмите от област Русе в конкурса, който ще се провежда ежегодно.

От името на г-н Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, г-н Станчев връчи грамоти на фирмите: „Каолин“ АД, „ЕКОН 91“ ООД, „Керос България“ ЕАД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Голямата наградаплакет на Областния управител на област Русе получи фирма „Мегахим” АД, която беше класирана на първо място в категория средни предприятия.

Представителите на фирмите изказаха благодарността си за оценката и споделиха, че въпреки затрудненията, които изпитва бизнесът, се стараят да подобряват непрекъснато условията на труд. Като основен проблем беше посочено, че не достига квалифицирана работна ръка, която да отговори на  специализираните изисквания във всяка конкретна фирма. Г-н Станчев отбеляза, че това е всеобщ проблем и една от възможностите за преодоляването му се крие в прилагане на Дуалното обучение. Една от отличените днес фирми има опит в това отношение и това е фирмата Каолин. В някои от годините фирмата е осигурявала стипендии и практика на цяла паралелка от Професионалната гимназия във Ветово, след което всички завършили са наемани на работа. Благодарение на ангажираността на ръководството на фирмата, компетентото отношение на преподавателския състав в гимназията, проведените реални  практически занятия, съобразяването на учебните програми със специфичните дейности във фирмата, новонаетите работници са се вписали успешно в колектива и са много скоро са поели напълно делегираните им отговорности.

По-нататък, съгласно дневния ред, бяха представени резултатите от проверки на Дирекция „Инспекция по труда“ и обобщени статистически данни за трудовите злополуки в област Русе през 2014 г. и 2015 г.

В края на заседанието г-жа Диана Аврамова запозна участниците с процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Участниците в заседанието се обединиха около необходимостта да се актуализират правилата за организиране и провеждане на Конкурса „Годишни награди за безопасност и здраве в област Русе” в т.ч. като се даде възможност на повече субекти да номинират участници. Като една от възможностите за подпомагане включване на бизнеса при решаване  обществено значими проблеми и преодоляване на създадената дистанция с институциите, Конкурсът „Годишни награди за безопасност и здраве в област Русе” да се провежда ежегодно.

За по-доброто планиране работата на съвета и по-пълното отговаряне на обществените очаквания ще се събират предложения за разписване на актуален дневен ред на следващите заседания и ще се канят по-широк кръг заинтересовани страни.

Източник: http://www.ruse.bg/index.php?cmd=showContent&page=news&newsid=2195