Леярство

Леярство

Старите технологии на производство на отливки биват заменяни с нови - по-ефективни и по-екологични.

Новите леярски технологии предявяват и нови изисквания към кварцовите пясъци  като форма на зърната, химическа чистота, специфична зърнометрия.

Ние следим тези тенденции, като развиваме производства в обем и с качество отговарящи на новите изисквания. С нови модерни технологии за обогатяване и сепарация произвеждаме от стандартно добиваните от нас суровини, пясъци приложими в леярството.

Ние разширяваме продуктовата си база за сектор Леярство, като разработваме нови находища, качеството на пясъците, в които се равнява на най-високите марки леярски пясъци ползвани в Европа.

Използването на новите марки наши пясъци за леярство позволява намаляване на количеството свързащо вещество, при запазени качества на леярската форма.

За повече информация:
инж. Камен Неделчев
Продуктов мениджър сектор Леярство
+359 84 612 535
knedelchev@kaolin.bg