Керамика

Керамика

Повече от 8 десетилетия добиваме и продаваме каолини и пясъци с приложение в керамиката. През последните години развихме нови производства и нови компетенции, с основна цел - да обслужваме

  • по-надеждно, 
  • по-професионално,  
  • по-пълно, 


нуждите на клиентите си от сектор Керамика.

Стартирахме производства на фелдшпат, доломит, варовик и глини, които в комбинация с традиционно произвежданите каолин и кварцов пясък, съставляват базовите суровини за производството на керамика.

За специфичните нужди на някои сегменти от сектор керамика сме разработили продукти с уникални характеристики, каквито са

  • млян шамот за санитарна керамика
  • каолин за глазури
  • каолин с висока скорост на леене за санитарна керамика
  • фелдшпат за фрити и глазури


Отличителна характеристика на нашите фелдшпати е сравнително ниската температура на топене.

За повече информация за продуктите за Сектор Керамика:
инж. Вардар Георгиев
Продуктов мениджър сектор Керамика
+359 899 905 995
vgeorgiev@kaolin.bg