В КАОЛИН стартира изпълнението на финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ проект за енергийна ефективност

04.01.2018

 

Проект BG16RFOP002-3.002-0023 „Подобряване на енергийна ефективност в „КАОЛИН“ ЕАД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване с цел разширяване на производствения капацитет и постигане на по-устойчив растеж“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“, Специфична цел 3.1. „Намаляване на енергийната интензивност на икономиката“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Кратко описание на проекта: Каолин ЕАД е предприятие с над 90-годишна история, като от 2000 г. е приватизирано и става частно акционерно дружество. Компанията произвежда над 150 вида продукти, които представляват различни разновидности на кварцов пясък, каолин, варовик и други. Продуктите се използват в най-различни индустрии – за производство на хартия, стъкло, керамика, пълнители и т.н. Използвайки своя опит в бранша, както и европейските изисквания, водещо в дейността на дружеството е качество, удовлетворяващо изискванията на клиента, ефективни решения, конкурентни цени, надеждност и гаранция.

За постигане на устойчиво развитие дружеството е необходимо да предприеме обновление на част от съществуващото оборудване, тъй като е физически и морално остаряло, много по-слабо производително и много по-енергоемко. За да подобри конкурентоспособността си, предприятието предвижда да изпълни по настоящия проект енергоспестяващи мерки, които да допринесат за понижаване консумацията на енергия при производството. Конкретно, дейностите ще бъдат насочени към постигане на енергийно спестяване чрез обновление на производствени мощности с по-енергоефективни и усъвършенстване на технологиите за производствения процес. Целта на предвидените инвестиции е осигуряването на възможност за дружеството да разгърне дейността си и да разшири капацитета си в пълния обхват чрез внедряване на много по-ресурсоефективно оборудване, а от друга страна - да постигне висок стандарт на енергийна ефективност. Изпълнението на проекта пряко ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство.

По настоящия проект се предвиждат следните дейности:

  1. Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно Мярка 1 и 2 от енергийния одит – нови високотехнологични активи: нова инсталация за сушене на каолин (включваща Сушилня кипящ слой за каолин, Охладител на калциниран каолин) и Ротационна пещ за калциниран каолин;
  2. Визуализация и публичност на проекта;
  3. Одит на проекта.

 

Цели на проекта: Намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия са едни от главните цели на Европейския съюз. Енергийната ефективност дава възможност за подобряване, управление и развитие за икономичното оползотворяване на енергопотреблението във всяка област на промишлеността и производството, подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите, ефективно използване на първичните енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Високите нива на разходване на природни суровини и енергия в производството и ниската степен на екологосъобразност се дължат на физически и морално остарели технологии и на ограничения достъп до нови практики, системи и модели за производство. Обновлението на съществуващото производствено оборудване е крайно наложително, но то изостава поради липсата на финансов ресурс и относително бавната възвръщаемост на инвестициите в ново такова. Предвид това основната цел на настоящия проект е подобряване на енергийната ефективност в КАОЛИН ЕАД чрез първоначални инвестиции в активи. Това ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивостта на предприятието.

Специфичните цели на проекта са:

- Постигане на годишни спестявания на енергия от препоръчаните мерки – 46912707 kWh/год.

- Постигане на енергийни спестявания за цялото предприятия в резултат от изпълнението на проекта - 18,34%

- Постигане на ефективност на инвестицията - 7.19 kWh/лв.

- Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно на нуждите на предприятието;

- Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление;

- Подобряване на условията на труд;

- Повишено качество на продукцията;

- Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

- Разширяване на пазарните възможности от възможността на модернизираната техника да работи ефективно с голям капацитет на натоварване.

Специфичната цел на инвестиционния приоритет 3.1 е намаляване на енергийната интензивност на предприятията, което да доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени проедприятия, така и като цяло за икономиката, съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект. В проекта се предвижда подобряване на енергийната ефективност на дружеството чрез намаляване на специфичните енергийни разходи за производство чрез осъществяване на описаните в енергийния доклад мерки. Реализирането на отделните инвестиционни мерки ще допринесе до повишаване на конкурентноспособността и разширяване на пазарното присъствие на дружеството чрез увеличаване на ефективността на производствените процеси и директна икономия на енергия.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

От изпълнението на Дейност 1: МЯРКА 1: МОНТИРАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СУШЕНЕ НА КАОЛИН:

Прекият резултат от осъществяване на дейността е въвеждане в експлоатация на енергийно ефективна инсталация за сушене. Енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниското енергийно потребление и разход за произведена продукция от новото технологично оборудване.

Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта са както следва:

- Коригираното енергийно потребление за свързаните с мярката дейности е 10885854kWh/год.

-Консумацията на енергия на новата инсталация (след въвеждане в експлоатация на мярката) е 3777000kWh/год.

- Спестената енергия възлиза на 7108854kWh/год, което отнесено към единица продукция (35280т/г) се равнява на 201.50kWh/т.

- Намаляването на емисии на CO2 в резултат на изпълнението на препоръчаната мярка е 1305.62 t/год.

Разходите за енергия при коригирано енергийно потребление за свързаните с мярката дейности са 663012 лв./год., а разходите при работа на новата инсталация (след въвеждане в експлоатация на мярката) са 282096 лв./год. Енергийните спестявания възлизат на 380916 лв./год.

Предвидените инвестиции ще увеличат технологичния потенциал на фирмата и ще позволят да се разшири цялостната дейност, като се поемат по-разнообразни и по-комплексни поръчки и същевременно ще осигурят възможността да се разрасне експортният й потенциал. В допълнение, ще се съкратят сроковете за изпълнение на поръчките и ще се повиши качеството на продукцията поради по-високата производителност и прецизност на инсталацията, което допълнително ще позволи увеличаване на броя на клиентите. Реализацията на настоящия проект ще има положителен икономически ефект и ще доведе до увеличаване на производствения капацитет и съответно до генериране на повече приходи поради факта, че ще оптимизира цикъла на работа на фирмата.

 

От изпълнението на Дейност 2: МЯРКА 2: МОНТИРАНЕ НА НОВА РОТАЦИОННА ПЕЩ:

Прекият резултат от извършване на дейността и съответно предвидената Мярка 2 е: закупeна, доставена и въведена в експлоатация нова ротационна пещ за производство на калциран каолин, която се явявя високо енергийноефективна и оптимизационна. Единичната производителност е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведен продукт.

Резултати, които ще бъдат постигнати с внедряването на новия актив, са:

-Коригираното енергопотребление на старата пещ е 68206953 kWh/год за производство на калциниран каолин, а консумацията на енергия от новата инсталация (след въвеждане в експлоатация на мярката) е 28403100 kWh/год.

-Спестената енергия възлиза на 39803853 kWh/год, което отнесено към единица продукция се равнява на 1326.8 kWh/т калциниран каолин.

-Намаляването на емисиите на CO2 в резултат на изпълнението на препоръчаната мярка е 8261.55 t/год.

Разходите за енергия на старата пещ, при коригирано енергопотребление, са 3827409.5лв./год., а разходите на новата инсталация (след въвеждане в експлоатация на мярката) са 1612078.4лв./год. Енергийните спестявания възлизат на 2215331 лв./год.

С внедряването на оборудване ще се постигне траен екологичен ефект и възвръщаемост на преките разходи за основния материал в производството. Това има директно влияние върху минимизиране на аспектите, които влияят негативно на околната среда и е крачка към устойчиво развитие. Изпълнението на настоящия проект, а именно въвеждането в експлоатация на съвременните технологии е в продължение на дейности на дружеството за опазване на околната среда, защото ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствения процес, което пряко влияе върху намаляването на отделянето на вредни емисии (СО2) и увреждането на околната среда, свързано с добива на енергия при сегашната структура на енергийни източници и незамърсяване с отпадъчни материали.

 

Общи очаквани резултати:

  1. Повишаване на капацитета при производство на калциран каолин, а оттам и на общия производствен капацитет.

2.Увеличаване на приходите от продажби на продукция;

3.Повишаване на нетните приходи от продажби на годишна база поради увеличения производствен капацитет;

  1. Съкращаване на времето за производство на калциран каолин;
  2. По-атрактивни цени;
  3. Подобряване на качеството на произвежданите продукти.

 

Обща стойност на проекта: 6 531 272.63 лв., от които 2 124 979.87 лв. европейско и 374 996.45 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.12.2017 г.

Край: 18.12.2019 г.


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.002-0023 „Подобряване на енергийна ефективност в „КАОЛИН“ ЕАД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване с цел разширяване на производствения капацитет и постигане на по-устойчив растеж“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.