Варуване на почви

Варуване на почви

За поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и опазване на почвеното биоразнообразие е необходимо почвата у нас да се варува периодично. Варуването на почвите е агротехническо мероприятие и се провежда по необходимост и предписание на специалисти по растителна защита и торене, след извършен анализ на почвата и съобразено с вида на културата. Варуването на почвите се прилага в съответствие с изискванията на Регламент ЕО №889/2008, чл.3, параграф 1, приложение I, а именно: калциевият карбонат да е само от естествен произход.


В съответствие с горепосочения регламент предлагаме варовик като почвен мелиорант за третиране на кисели почви, каквито са повечето почви на територията на РБългария.

За повече информация за продуктите ни с приложение в сектор Селско стопанство можете да отправите своите въпроси към:
инж. Десислава Марева
Продуктов мениджър сектор Строителство и варовици за СОИ
+359 2 4893 693
dmareva@kaolin.bg