Обява за ИП „Разширение на Филтърно-сушилен цех № 3“ - фабрика Ветово

Обява за ИП „Разширение на Филтърно-сушилен цех № 3“ - фабрика Ветово

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Разширение на Филтърно-сушилен цех № 3“ - фабрика Ветово, ПИ 10803.234.542 землище на гр. Ветово, обл. Русе. 

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК.

Писмени становища и мнения се приемат в: „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039, е-mail: office@kaolin.bg; РИОСВ - Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, е-mail: riosv@riosv-ruse.org; - Община Ветово, гр. Ветово 7080, ул. „Трети март“ № 2, е-mail: obshtina@vetovo.bg.

Дата на публикуване: 10.08.2022 г. 

Съобщение за провеждане на консултации

Съобщение за провеждане на консултации

за определяне обхват и съдържание на Доклад за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“, в гр. Дулово, съгласно изискванията на чл. 95, ал.3 на ЗООС.

На основание чл.95,ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „КАОЛИН” ЕАД обявява консултации във връзка с изготвяне на задание, определящо обхвата на оценката за въздействие на околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“, в гр. Дулово

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да изразят своите мнения, становища и препоръки в Община Дулово; РИОСВ-Русе или в „КАОЛИН”  ЕАД – гр. Сеново, с адрес гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8., email: office@kaolin.bg

Дата на публикуване: 24.04.2023 г. 

ОБЯВА

ОБЯВА

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин" ЕАД, гр. Сеново, обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща сграда „Склад за каолин“, в УПИ ΙV-194, кв.22, гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „Тича“ № 5, собственост на „Каолин“ ЕАД.

Писмени становища и мнения се приемат в: „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039, е-mail: office@kaolin.bg; РИОСВ - Шумен, 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3, e-mail: riosv@riosv-shumen.eu; Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, е-майл: info@kaolinovo.bg

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК. 

Дата на публикуване: 25.04.2023 г. 

Обява

Обява

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „КАОЛИН” ЕАД, в качеството на Възложител, провежда консултации по задание, определящо обхвата на оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“, с местоположение гр. Дулово.

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да изразят своите мнения, становища и препоръки.

Молим, който има интерес, в срок до две седмици да ни изпрати своето становище на следния адрес: гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Дъбрава 8, „Каолин“ ЕАД или на следната електронна поща: office@kaolin.bg

Информация за ИП може да намерите ТУК.

Дата на публикуване: 01.08.2023 г.

Обява

Обява

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Цех за пясък“ - фабрика Ветово, ПИ 10803.234.542 землище на гр. Ветово, обл. Русе. Писмени становища и мнения се приемат в: „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039, е-mail: office@kaolin.bg; РИОСВ - Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, е-mail: riosv@riosv-ruse.org; - Община Ветово, гр. Ветово 7080, ул. „Трети март“ № 2, е-mail: obshtina@vetovo.bg.

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК.

Дата на публикуване: 09.08.2023 г.

Обява

Обява

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Модернизация на Филтърно-сушилен цех“, разположен в УПИ IV-194, кв. 22 по плана на гр. Каолиново, собственост на „Каолин“ ЕАД. Писмени становища и мнения се приемат в: „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039, е-mail: office@kaolin.bg; РИОСВ - Шумен, 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3, e-mail: riosv@riosv-shumen.eu; Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, е-майл: info@kaolinovo.bg

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК.

Дата на публикуване: 14.08.2023 г.

Обява

Обява

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово - ТГ, участък Юг“, землище на гр. Ветово и с. Писанец, община Ветово, обл. Русе. Писмени становища и мнения се приемат в: „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039, е-mail: office@kaolin.bg; РИОСВ - Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, е-mail: riosv@riosv-ruse.org; - Община Ветово, гр. Ветово 7080, ул. „Трети март“ № 2, е-mail: obshtina@vetovo.bg.

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК.

Дата на публикуване: 16.08.2023 г.

Обява за срещи за обществено обсъждане

Обява за срещи за обществено обсъждане

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата по ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

 Обява за срещи за обществено обсъждане

 „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“, с местоположение гр. Дулово, област Силистра.

 Срещите ще се проведат, както следва:

  • На 16.05.2024 г. от 9:30, в село Раздел, община Дулово, в сградата на Кметство село Раздел, ул. „Първа“ № 9;
  • На 16.05.2024 г. от 11:30, в село Черник, община Дулово, в сградата на Кметство село Черник, ул. „Люлин“ № 2;
  • На 16.05.2024 г. от 13:30, в гр. Дулово, сградата на община Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

 Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

  • В рамките на работното време на Кметство с. Раздел, в сградата на Кметство село Раздел, ул. „Първа“ № 9, при кмета;
  • В рамките на работното време на Кметство с. Черник, в сградата на Кметство село Черник, ул. „Люлин“ № 2, при кмета;
  • В рамките на работното време на Община Дулово, гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ №18, при кмета;
  • В рамките на работното време на РИОСВ – Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20, деловодство;
  • От 10:00 до 17:00 в офис на Възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: kaolin.bg.
  • Писмени становища могат да се предоставят в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2 (деловодство), или на email: mina@kaolin.bg, както и във всяко едно от посочените по-горе кметства, и в община Дулово или в РИОСВ - Русе, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500; 0899 696 888; email: valeva.mina@kaolin.bg

Задание ДОВОС

Нетехническо резюме

ДОВОС Дулово

Дата на публикуване: 29.03.2024 г.

 

Обява

Обява

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол”, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен. Писмени становища и мнения се приемат в Община Каолиново, в РИОСВ – Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3 или в „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, административна сграда на „Каолин“ ЕАД, тел. за контакт: 084 612500, факс: 084 612505, e-mail: office@kaolin.bg;

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК.

Дата на публикуване: 08.04.2024 г.

ОБЯВА „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол”, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“

ОБЯВА „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол”, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол”, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен. Писмени становища и мнения се приемат в Община Каолиново, в РИОСВ – Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3 или в „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, административна сграда на „Каолин“ ЕАД, тел. за контакт: 084 612500, факс: 084 612505, e-mail: office@kaolin.bg;

Целият текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да видите ТУК

Дата на публикуване: 14.06.2024 г.