Рекултивирани терени на „Каолин“ АД - Дом за животни и птици

Рекултивирани терени на „Каолин“ АД - Дом за животни и птици

Рекултивацията на нарушените от минната дейност земни площи е комплексна дейност, целяща възстановяването на терените с цел бъдещото им рационално и екологосъобразно ползване.

Рекултивационните процеси са насочени към възвръщането на функциите на нарушените земи и създаването на балансирани екологични системи. С рекултивацията се преобразуват или възстановят нарушените терени, създават се по-продуктивни антропогенни ландшафти и местообитания на различни биологични видове. Голяма част от природните резервати в Европа се разполагат в стари и рекултивирани бивши кариери. По този начин територии с относително лошо екологично качество се заменят с места с много високо екологично качество.

Законодателството на Република България предвижда минните и геологопроучвателните организации задължително да повеждат рекултивационни процеси, възстановявайки технологично увредените територии в земеделски земи или горскостопански фонд.

Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват местообитания на около 2/3 от видовете на планетата.

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130,000 км² от световните гори се губят в резултат на обезлесяване.

Превръщането на горите в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-обичайните причини за загубата на залесени територии. През последните 100 години експлоатацията на горите се е увеличила значително. В резултат, близо 45% от първичната горска покривка на Земята е унищожена, а необмисленото ползване и стопанисване на оцелелите горски екосистеми е довело до тяхната фрагментация и деградация. Според Световния съюз за защита на природата (IUCN) в света има над 1 млрд. хектара унищожени или деградирали горски територии, които могат да бъдат възстановени.

Горите поддържат стабилен глобален климат и трябва да са в основата на борбата с измененията в климата. Те предлагат най-бързия и икономичен начин за контрол на емисиите от парникови газове.

Горите са местообитание на много растителни и животински видове, както и източник на храна, лекарства и вода, и играят важна роля за поддържане на стабилен глобален климат и околна среда.

През 2000 година „Каолин“ АД реализира проект за мащабна рекултивация на външен отвал на свое действащо находище за кварц-каолинова суровина. Компанията извърши залесителни мероприятия върху близо 200 декара площ. Днес младата гора, наброяваща повече от 40 000 акациеви дръвчета, е едно ново местообитание за различни животински видове.

Планира се в партньорство със специалисти от отдел „Природа“ към Регионален исторически музей в Русе да бъдат изготвени и реализирани множество проекти за насърчаване размножаването на птиците, посредством осигуряване на места за гнездене. Ученици от екоклубове в местните училища ще монтират над 100 къщички за птици и 20 хранилки за подхранване. С участието си в проекта децата ще формират отношение към заобикалящата ги среда, ще придобият знания за видовото разнообразие в техния регион.

Отпадъкохранилище на „Каолин“ АД във Ветово - притегателна точка за животни

Отпадъкохранилище на „Каолин“ АД във Ветово - притегателна точка за животни

Отпадъкохранилището на „Каолин“ АД във Ветово функционира от 1977 г. Предназначено е да акумулира технологичните отпадъци от производството на компанията. Обектът се поддържа в изключително добро състояние, което се констатира и от контролните органи. Съоръженията - диги, сухи откоси, дренажни призми, пиезометри и отпадъкопроводи, са в много добро състояние и под постоянен мониторинг. Периодично „Каолин“ АД извършва необходимите замервания на пиезометричните кладенци, определящи нивото на депресионната крива и геодезични замервания. Разработени са аварийни планове, обособени са аварийни складове.

На територията на отпадъкохранилище „Ветово“ се е оформил водоем с площ от 50 дка. Дори в най-горещите дни водите му не пресъхват. Химичните анализи на водата показват, че тя не е замърсена с опасни за околната среда елементи.

Новообразуваният траен водоем е зарибен от „Каолин“ АД с десет вида риби. С тази инициатива компанията превръща един мъртъв водоем в притегателна точка за много видове животни. Водният обект се използва за зимовище и междинна спирка по време на пролетния и есенен прелет от 7 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие – малка бяла чапла Egretta garzetta, голяма бяла чапла Egretta alba, сива чапла Ardea cinerea, черен щъркел Ciconia nigra, бял щъркел Ciconia ciconia, ням лебед Cygnus olor, поен лебед Cygnus cygnus, както и зеленоглава патица Anas platyrhynchos, лятно бърне Anas querquedula и колхидски фазан

Отпадъкохранилище „Ветово“ е заобиколено от смесена дъбово-акациева гора и изкуствено насаждение от бял бор. Регистрирани са 29 вида растения в т.ч. дървета и храсти. Броят на видовете е показателен, тъй като те цъфтят преди същинския вегетативен период, който започва края на пролетта – началото на лятото. Наличието на два вида водни растения – папур и тръстика показва, че водоема в отпадъкохранилището е с ниска степен на замърсяване, което позволява да виреят и тези видове, които нормално съществуват в еутрофни водоеми.

Дъбово-акациевата гора в обекта на „Каолин“ АД е предпоставка за развитието на добра популация от пролетни луковични растения – жълт минзухар, синчец, кукувиче грозде. Горските масиви обуславят наличието на разнообразна бозайна фауна.В Отпадъкохранилище „Ветово“ могат да бъдат наблюдавани дива свиня, благороден елен, сърна, белка, язовец, лисица, чакал и дива котка. За улесняване изхранването през зимния период от „Каолин“ АД са поставили хранилки, които редовно се зареждат със сено и зърно.

В разработването на дългогодишна стратегия за опазване и стимулиране на биологичното разнообразие „Каолин“ АД си сътрудничи със специалисти от отдел „Природа“ към Регионален исторически музей в Русе. Извършва се ежемесечен мониторинг върху флората и фауната в района на отпадъкох ранилище „Ветово“. Изготвя се биологична оценка и се подготвят изследвания върху етологията на видовете животни в района. Всички видове от флората и фауната ще бъдат описани и ще се определи природозащитен статус. Предвижда се монтирането на информационна табела с данни за биоразнообразието и историята на отпадъкохранилище „Ветово“. Целта е мястото да се превърне в учебен полигон за провеждане на открити уроци по екология, показващи добри практики във взаимоотношенията между човек – минна индустрия - природа.

Кариера на „Каолин“ в Дъбравино – спасителен пояс за брегови лястовици

Кариера на „Каолин“ в Дъбравино – спасителен пояс за брегови лястовици

Векове наред хората са използвали подземните богатства без да се съобразяват с негативните последстствия върху околната среда. Доскоро се приемаше, че унищожаването на конкретни местообитания е необратим процес. В световен и европейски мащаб обаче практиката показва други, по-обнадеждаващи резултати. В много пясъчни кариери, след разкриване на пластовете и образуване на отвесни стени се появяват отлични условия за изграждане на гнездови колонии на два много интересни вида птици – обикновен пчелояд и брегова лястовица.

Пясъчна кариера на „Каолин“ АД в Дъбравино е спасителен пояс за брегови лястовици. През 2007 г. в находището се заселват няколко двойки брегови лястовици. Първата година те са около 20 на брой и отглеждат потомство без да са се влияят от близостта на работещата техника. „Каолин“ АД

предприема незабавни действия за извършване на добив, съобразен с размножителния период на прелетните гости. Четири години по-късно, благодарение на екоангажираността на екипа, работещ в тази кариера, са налице впечатляващи резултати – гнездовата колония от брегови лястовици се увеличила до около 150 размножаващи се двойки. Поради лоша регулация на реките голяма част от естествените местообитания на тези птици са унищожени, но една пясъчна кариера на „Каолин“ със своите меки отвесни стени и с правилното си екологично отношение от страна на компанията, осигурява прекрасни условия за тяхното размножаване.

Бреговата лястовица (Riparia riparia), Разред Врабчоподобни/Passeriformes/, Семейство Лястовицови /Hirundinidae/ е моногамна птица – двойките се запазват за цял живот. Гнезди по вертикални земни брегове на реки и други водоеми, откъдето идва и името ѝ.

Избира такива с по-рохка и мека земя. Гнездото представлява хоризонтална дупка във вертикалния склон с отвор 6–8 см и дължина до 1,5 м. Копаят го на смени и двете птици с помощта на краката си.

В края му се намира гнездовата камера, която представлява леко разширение. В гнездовата камера се намира самото гнездо, което е изградено от сламки, мъх, суха трева, пера и пух. Снасят 2–5 бели яйца. Мътят и двамата родители в продължение на 13–15 дни. Малките напускат гнездото след около 3 седмици, родителите ги хранят с насекоми. За разлика от другите лястовици, те най-често отглеждат само едно люпило годишно. Живее и ловува най-често на ята, в покрайнините на богати на дребни летящи насекоми сладководни водоеми, като реки и блата. Храни се предимно с летящи насекоми, комари, мушици, водни кончета, които улавя много ловко по време на полет. В България бреговата лястовица е защитена от закона за биологичното разнообразие като е включена в Приложение № 3.

ОБЯВА

ОБЯВА

О Б Я ВА

От „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866

Адрес за кореспонденция: гр. Сеново, Общ. Ветово, Обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Дулово или в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ N 20, п.к. 7000

ОБЯВА

ОБЯВА

 

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „КАОЛИН” ЕАД обявява консултации във връзка с изготвяне на задание, определящо обхвата на оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“.

 Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да изразят своите мнения, становища и препоръки в Община Дулово, в кметствата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Полковник Таслаково и с. Секулово; РИОСВ-Русе или в „КАОЛИН” ЕАД – гр. Сеново, с адрес гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8., email: office@kaolin.bg

Информация ИП

Дата на публикуване: 09.04.2019 г. 

ОБЯВА

ОБЯВА

От „КАОЛИН“ EАД, ЕИК 827182866, седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. Сеново, Общ. Ветово, Обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7038.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение за товарене“, в границите на Поземлен имот № 00542 по КВС на гр. Ветово, област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Ветово, в офис на „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ 8 или в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ 20.

 

Дата на публикуване: 04.06.2019 г.